หน้าหลัก » หน้านโยบายความเป็นส่วนตัว

หน้านโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โอโตโมะ คันโค ไคฮาทสึ จำกัด(Oomotokankoukaihatsu Corporation) (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท ฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล สามารถระบุว่าเป็นบุคคลที่เฉพาะเจาะจงกับข้อมูลต่อไปนี้ นอกจากนี้ยังหมายถึงสิ่งที่สามารถอ้างอิงได้
ชื่อ, วันเดือนปีเกิด, เพศ, อาชีพ, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, ที่อยู่อีเมล, และอื่นๆ หากข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถระบุได้ ให้ใช้ข้อมูลอื่นที่จะสามารถอ้างอิงได้ รวมถึงสิ่งที่สามารถระบุบุคคลโดยเฉพาะจากข้อมูลเหล่านั้น

2. เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัว

บริษัทฯ จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยหลักการ เราจะให้ลูกค้าเสนอข้อมูลส่วนบุคคลโดยความตั้งใจของลูกค้า

3. เกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลส่วนตัว

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อตอบสนองการติดต่อ, ความคิดเห็นและการร้องขอจากลูกค้า
  • เพื่อส่งมอบเอกสารและแคตตาล็อกที่มีการร้องขอจากลูกค้า
  • เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานในกิจกรรมการให้บริการ, กิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีการร้องขอจากลูกค้า
  • เพื่อสอบถามและแนะนำตามแบบสอบถามและแคมเปญต่างๆที่ลูกค้าได้สมัครไว้
  • เมื่อคุณมีความจำเป็นที่จะติดต่อลูกค้าด้วยเหตุผลอื่น ๆ

4. เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

บริษัทฯ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบโดยระบุเป็นแผนกหรือหน่วยงานที่จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล และให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดการดูแลอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ จะไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
ในกรณีที่จำเป็นและถูกตัดสินตามกฎหมาย
ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาว่าลูกค้าได้ทำความเสียหายต่อบุคคลที่สาม

5. เกี่ยวกับการเปิดเผย, การแก้ไขและอื่นๆของข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า ในกรณีที่ได้รับการร้องขอให้ตรวจสอบ, แก้ไขหรือลบ กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยเขียนลงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือแจ้งทางโทรศัพท์
เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจะดำเนินการเปิดเผย, แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายในเวลาอันสมควร ในกรณีที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้น

6. เกี่ยวกับคุกกี้

ลูกค้าสามารถใช้งานอย่างสะดวก สามารถใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นการบริการจากบริษัทฯ
โปรดมั่นใจว่าในคุกกี้ไม่มีข้อมูลไดๆทั้งสิ้นที่ระบุถึงตัวลูกค้า

7. เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านข้อมูลส่วนตัว

บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯจัดขึ้นอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งดำเนินการตามข้อที่ระบุไว้ด้านบน และทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

8. เกี่ยวกับการว่าจ้างของข้อมูลส่วนตัว

ในกรณีที่บริษัทฯได้ว่าจ้างให้บุคคลที่สามดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะทำให้การตรวจสอบบุคคลที่สามอย่างเข้มงวด เพื่อให้การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในการว่าจ้างนั้น บริษัทฯ จะกำกับดูแลที่จำเป็นและเหมาะสมต่อบุคคลที่สาม

กรกฎาคม 2007

บริษัท โอโตโมะ คันโค ไคฮาทสึ จำกัด(Oomotokankoukaihatsu Corporation)
ผู้อำนวยการ โอโตโมะ โชโกะ